Telerau ac Amodau

Telerau Defnyddio Cymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru

Darllenwch a derbyniwch y telerau ac amodau canlynol cyn defnyddio unrhyw un o wasanaethau Cymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru.

Dolenni cyflym

Polisi defnydd derbyniol
Hysbysiad preifatrwydd
Canllawiau cymunedol
Manylion cyswllt

Polisi defnydd derbyniol

Mae Cymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru yn blatfform cymunedol sy’n seiliedig ar dechnoleg porth safonau agored a ffynhonnell agored. Mae'n cefnogi rhwydweithio, cydweithredu a rhannu gwybodaeth a syniadau ar draws y rhai sy'n gweithio ac yn ymchwilio ym maes gofal cymdeithasol.

Mae’r wybodaeth ganlynol yn ymwneud â sut i ddefnyddio Cymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru yn briodol a deddfwriaeth sy’n effeithio ar ddefnydd unigolyn o’r wefan.

Rhaid i holl ddefnyddwyr Cymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru wneud hynny mewn modd cyfreithiol, proffesiynol a chyfrifol bob amser. Mae eich defnydd o Gymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru yn amodol ar eich telerau contract gyda Chymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru a’r polisi defnydd derbyniol hwn (sy’n gyfystyr â rhestr anghyflawn o ddefnydd annerbyniol). Bydd methu â gweithredu mewn modd cyfrifol neu fethiant i gymryd gofal rhesymol o wybodaeth yng Nghymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru yn arwain at ddileu mynediad.

Gwnewch:

 • cymryd gofal rhesymol o wybodaeth
 • sicrhau bod gennych y caniatâd cywir ac angenrheidiol i storio a throsglwyddo'r holl wybodaeth a data y byddwch yn eu lanlwytho.

Peidiwch â:

 • storio neu drosglwyddo deunydd sarhaus, anweddus, anweddus, halogedig, difrïol neu ddifrïol neu ddeunydd y gellir ei ystyried yn rhesymol fel un sy’n aflonyddu, yn fygythiol, yn sarhaus neu’n gwahaniaethu yn erbyn eraill.
 • storio neu drosglwyddo deunydd a gafwyd yn groes i unrhyw Hawl Eiddo Deallusol, megis hawlfraint neu hawl cronfa ddata, neu a ddefnyddir yn groes i unrhyw hawliau o’r fath.
 • trosglwyddo post sothach electronig (spam), e-bost cadwyn neu gyfathrebiadau masnachol digymell.
 • storio neu drosglwyddo deunydd y gellid yn rhesymol ddisgwyl iddo greu embaras neu beryglu Cymunedau neu bartneriaid Gofal Cymdeithasol Cymru.
 • storio neu drosglwyddo data personol sy’n ymwneud ag unigolyn, lle nad yw’r unigolyn wedi rhoi caniatâd penodol i’r data gael ei ddefnyddio
 • copïo, storio, cynnal, trosglwyddo, anfon, defnyddio, cyhoeddi neu ddosbarthu unrhyw feddalwedd cyfrifiadurol maleisus (malware), er enghraifft firysau cyfrifiadurol, mwydod, cofnodwyr trawiadau bysell, rootkits neu ysbïwedd
 • cynnal unrhyw waith casglu data systematig neu awtomataidd megis sgrapio gwe neu gynaeafu data) o Gymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru heb ganiatâd ysgrifenedig penodol gan Gymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis i wella eich profiad ac ar gyfer cynnal a chadw sesiynau wrth ddefnyddio Cymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru. Byddwn yn cymryd eich bod yn hapus i dderbyn yr holl gwcis gan Gymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru. Gallwch reoli a/neu ddileu'r ffeiliau bach hyn fel y dymunwch. I ddysgu mwy am gwcis a sut i'w rheoli, ewch i AboutCookies.org.


Hysbysiad preifatrwydd

Mae gan Ofal Cymdeithasol Cymru gyfrifoldeb i ddiogelu eich data a chydymffurfio â deddfwriaeth, gan gynnwys Deddf Diogelu Data 2018, ac rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifrif. Dyma ein hysbysiad preifatrwydd.

Pan fyddwch yn rhyngweithio â Chymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru rydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch, er enghraifft, pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer cyfrif.

Mae'r wybodaeth a gasglwn yn cynnwys manylion cyswllt cerdyn busnes, bywgraffiad a sgiliau proffesiynol, er mwyn llenwi proffil eich cyfrif. Eich proffil yw eich prif ffordd o rannu eich profiad a'ch arbenigedd gydag aelodau eraill o'r gymuned.

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth at nifer o ddibenion gan gynnwys y canlynol:

 • I anfon rhybuddion atoch am gynnwys, grwpiau a phobl, yr ydych yn tanysgrifio iddynt, i'r cyfeiriad e-bost a enwebwch
 • I addasu’r ffordd y caiff cynnwys Cymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru ei gyflwyno i chi. Er enghraifft, os byddwch yn dweud wrthym o ba sector rydych chi o'r cynnwys a gyflwynir i chi ar yr hafan ac yn eich ffrydiau newyddion yn cael ei addasu.


Byddwn yn arddangos eich enw, sefydliad ac e-bost yn eich maes proffil ac yn eich rhyngweithiadau. Bydd y bobl rydych chi'n eu dilyn yn gallu gweld gwybodaeth broffil fanylach, ond mae gennych chi'r gallu i reoli i ba raddau y mae'r agweddau hyn ar eich gwybodaeth bersonol ar gael i ddefnyddwyr eraill. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i drydydd parti, ond efallai y bydd defnyddwyr eraill y Gymuned yn dewis cysylltu â chi ar sail gwybodaeth eich proffil. Bydd eich cyfrif yn cael ei ddadactifadu ar ôl cyfnod o 6 mis os nad oes unrhyw weithgarwch, bydd gwybodaeth, cynnwys a rhyngweithiadau eich proffil yn cael eu cadw yng Nghymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru. Gellir adfer eich proffil trwy fewngofnodi eto.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd llawn.


Rhyddid Gwybodaeth

Mae Cymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru yn ddarostyngedig i Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ac mae’r wybodaeth sydd ynddi’n cael ei chadw a gallai gael ei darganfod yn ddiweddarach.

Canllawiau cymunedol

 • Byddwch yn garedig a meithrin parch at eich gilydd: gwrandewch ar y doethineb y mae pawb yn ei roi i'r grŵp hwn. Rydym yn gwerthfawrogi gwybodaeth a phrofiad pobl o amrywiaeth o rolau, sefydliadau a chefndir – yn y gymuned hon, caiff aelodau eu trin yn gyfartal.
 • Ni oddefir unrhyw fwlio, aflonyddu na gwahaniaethu*.
 • Mae hon yn gymuned ar gyfer cefnogaeth, byddwn yn creu gofod diogel lle mae pobl yn teimlo'n gyfforddus i rannu eu profiad.
 • Parchu preifatrwydd pawb. Mae bod yn rhan o'r grŵp hwn yn gofyn am gyd-ymddiriedaeth.
 • Trafodaethau dilys, llawn mynegiant sy'n ei wneud yn wych, ond gallant hefyd fod yn sensitif ac yn breifat. Dylai’r hyn sy’n cael ei rannu yn y gymuned hon aros o fewn y gymuned hon, oni bai eich bod wedi cadarnhau gyda’r person/pobl dan sylw eu bod yn hapus i chi ei rannu yn rhywle arall.
 • Wrth bostio, rydym yn eich annog i ofyn am y mathau o gefnogaeth yr hoffech ei dderbyn gan y grŵp. Fel aelod, rhowch sylw i, a pharchwch, y math o gefnogaeth y mae pobl wedi gofyn amdano yn eu swyddi/sylwadau.
 • Os gwelwch bost/sylw sy'n peri pryder i chi neu sy'n ymddangos yn mynd yn groes i'r canllawiau hyn, codwch ef gyda'r tîm gweinyddol yn hytrach na mynd at yr awdur yn uniongyrchol.
 • Nid yw'r gymuned hon yn ofod ar gyfer rhannu manylion am unigolion penodol neu unrhyw wybodaeth arall y gellir ei hadnabod yn bersonol.

*Mae hiliaeth, rhywiaeth, misogyny, senoffobia, homoffobia, trawsffobia, galluogrwydd, rhagfarn ar sail oedran, neu ragfarn ar sail ethnigrwydd, cenedligrwydd, dosbarth, rhyw, cyflwyniad rhyw, gallu ieithyddol, statws lloches neu ymlyniad crefyddol yn annerbyniol.

Derbyn

Drwy ymuno â Chymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru rydych yn derbyn y datganiadau canlynol:

 • Mae gennyf awdurdod i gael mynediad at y gwasanaeth hwn
 • Byddaf yn cydymffurfio â pholisi defnydd derbyniol Cymunedau Gofal Cymdeithasol Cymru a chytundeb defnyddwyr
 • Rwy’n ymwybodol y gallai’r gwasanaeth gael ei fonitro ac rwy’n cydsynio i hyn

Cysylltwch

Gweithredir y wefan hon gan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Gallwch gysylltu â ni yn cymunedau@gofalcymdeithasol.cymru

0300 303 3444

Gofal Cymdeithasol Cymru, Tŷ South Gate, CF10 1EW

Gofal Cymdeithasol Cymru, Uned 19, Parc Busnes Llanelwy, Ffordd Glas Coed, LL17 0LJ